บริการเสริมและสิ่งอำนวยความสะดวก

ประวัติ ของโรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ

แนะนำโรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับอนุบาลศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 100/221-222 หมู่บ้านลานทอง ซอย 10 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2532 ปัจจุบันมีนักเรียนจบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ไปแล้ว จำนวน 19 รุ่น

การเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 แผนก คือ
1. แผนกเตรียมอนุบาล รับนักเรียนอายุ 1-3 ปี
2. แผนกอนุบาล เปิดสอนชั้นอนุบาล 1-3 รับนักเรียนอายุ 3-6 ปี

อำนวยการสอนโดย
อาจารย์รพีพรรน อินทราเวช กศ.บ.,ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

อักษรย่อของโรงเรียน
รพพ.

เครื่องหมายประจำโรงเรียน


คือ ภาพดวงอาทิตย์ กำลังส่องสว่าง ซึ่งหมายถึง โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ เปรียบเสมือนแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างไสว ให้ความสดใส ให้พลังในการสร้างรากฐานทางด้านการศึกษาของนักเรียนสู่อนาคตที่ดี

สีประจำโรงเรียน สีเหลือง – สีฟ้า
สีเหลือง หมายถึง สีแห่งความร่าเริง สดใส มีชีวิตชีวา
สีฟ้า หมายถึง สีแห่งความดีงาม มีความคิดอันสูงส่ง กว้างไกล

ดอกไม้ประจำโรงเีรียน
ดอกโป๊ยเซียน ซึ่งเป็นดอกไม้แห่งโชคลาภ และความดีงาม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นมะม่วง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่

บริการเสริมและสิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องนอนปรับอากาศ, ห้องสมุด, ห้องสื่อการเรียน – การสอน, สอนดนตรีสากล, สอนภาษาอังกฤษ, สอนคอมพิวเตอร์ และมีบริการรถปรับอากาศรับ – ส่ง นักเรียน

ปรัชญา
สุขภาพนำหน้า ปัญญาเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม กิจกรรมดีเด่น เน้นระเบียบวินัย

คำขวัญ
พื้นฐานจะดีมีความรู้ มีสติอารมณ์สังคมหมาย
ตั้งใจให้ลูกสุขใจกาย จะสบายเมื่ออยู่ระพีพรรณ

ปณิธานของโรงเรียน
บุตร – ธิดาของท่านปานแก้วตา และดวงใจ
ท่านประคองส่งมาให้ ด้วยหวงแหน
ให้พวกเราชาวระพีพรรณ ดูแลแทน
เราสุดแสนภาคภูมิใจ ในไมตรี
แม้นมองดูอาการเรียน เหมือนบ้านพัก
แต่เป็นบ้านแห่งความรัก สมศักดิ์ศรี
ให้ความรู้ให้ความรัก และปรานี
ให้สมกับที่มุ่งมั่น ท่านวางใจ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการส่งเสริมพัฒนาการรับนักเรียนให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ให้เจริญพัฒนาไปตามศักยภาพของเด็ก นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสติัปัญญาดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัยโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีการจัดอาคารสถานที่ที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

เป้าหมาย
1. นักเรียนทุกคนมีความพร้อม ในพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมตามวัย

2. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทุกคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และมีความพร้อมในทุกด้าน ที่จะไปศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษา อย่างมีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนจัดอาคารสถานที่ให้แข็งแรง มั่นคง และจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ครูและบุคลากรทุึกคนมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
6. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการที่ดี

ภารกิจหลัก
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน – การสอนให้นักเรียนมีความพร้อมในพัฒนาการให้ครบทั้ง 4 ด้าน อย่างเหมาะสมตามวัย
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. บำรุงรักษา พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกให้มั่นคง แข็งแรง สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
4. พัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
5. ส่งเสริมกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอกร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น
6. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการ การจัดการและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ