แนวการสอนของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ

แนวการสอนของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ

แนวการสอนของโรงเรียน สอนให้เด็กเก่ง ดี มีความสุข ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “สุขภาพนำหน้า ปัญญาเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม กิจกรรมดีเด่น เน้นระเบียบวินัย”
การเรียนการสอนได้จัดตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ (นักเรียนสามารถอ่าน ออกเขียนได้ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)

จุดเน้นของหลักสูตร คือ ยึดเด็กเป็นสำคัญ ให้เด็กเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ใด้ลงมือปฏิบัติ สอนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทั้งคอมพิวเตอร์ วีซีดี วิทยุเทป หนังสือ แผ่นภาพ และกิจกรรม

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดนตรีสากล คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ

จัดให้มีข่าวสารแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบทุกสัปดาห์ ว่าลูกเรียนเพื่ออะไรบ้าง

จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

จัดอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้, จัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

จัดงบปรมาณในการพัฒนาโรงเรียนในทุึก ๆ ด้าน

จัดการเรียนการสอนโดยครูที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กร มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน