เปิดค่ายระพีพรรณ ซัมเมอร์แคมป์ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค.-11 พ.ค.6

เปิดค่ายระพีพรรณ ซัมเมอร์แคมป์ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค.-11 พ.ค. 2561
โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ เปิดค่ายระพีพรรณ ซัมเมอร์แคมป์ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค.-11 พ.ค. 2561 มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้เจริญพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพของเด็ก เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

เปิดรับนักเรียนทั่วไป ชั้นอนุบาล 1-3
สนใจติดต่อที
02-583-2033 และ 084-547-5430