ระเบียบการโรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ

ระเบียบการ โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน

 1. ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 1 – 3 ปี
 2. ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 – 4 ปี
 3. ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 – 5 ปี
 4. ชั้้นอนุบาล 3 อายุ 5 – 6 ปี

มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2554
ใบสมัคร ชุดละ 100 บาท

หลักฐานการรับสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลของนักเรียนเรียบร้อยด้วยบรรจง และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 2. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป

กำหนดการชำระเงิน

 1. นักเรียนแผนกเตรียมอนุบาลชำระเงิน รายเทอมหรือเข้าระหว่างเทอม เก็บครั้งละ 3 เดือน
 2. นักเรียนแผนกอนุบาล ชำระเงินเป็นรายเทอมในวันสมัครเข้าเรียน

การเจ็บป่วย
โรงเรียนงดรับนักเรียนที่ป่วยเป็นไข้ตัวร้อนจัด หรือป่วยเป็นโรคติดต่อ

โรงเรียนเข้าเรียน
08.30 น. (ครูรับนักเรียน 07.00 น.)

โรงเรียนเลิกเรียน
15.00 น. (ฝากต่อได้ไม่เกิน 17.0 น.)

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 1. ดนตรีสากล เรียนชั้นอนุบาล 1 – 3
 2. คอมพิวเตอร์ เรียนชั้นอนุบาล 2 – 3
 3. ภาษาอังกฤษ เรียนชั้้นอนุบาล 1 -3

(โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ เจ้าของภาษา)

บริการรถรับ – ส่ง
มีบริการรถรับส่ง ปรับอากาศ อัตราค่าบริการ คิดตามระยะทาง

****
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เมื่อจ่ายแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ

การแต่งกาย
วันจันทร์ วันอังคาร และวันศุกร์ ชุดเครื่องแบบนักเรียน สีขาว – แดง
วันพุธ ชุดกีฬา
วันพฤหัสบดี ชุดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดนอน ชุดไทย กระเป๋านักเีรียน มีจำหน่ายที่โรงเรียน

ข้อห้าม
ห้ามนักเรียนสวมใส่เครื่องประดับ ของมีค่าหากใส่มาแล้วสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ

ของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนตัวที่ต้องนำมาเอง คือ แป้ง, สบู่, ยาสีฟัน, กระดาษชำระ, ผ้าเช็ดหน้า, รองเท้าแตะ