ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์รพีพรรณ อินทราเวช
ผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ

ประวัติการศึกษา
2513 จบการศึกษามัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร (กทม.)
2516 จบการศึกษา ป.กศ. ต้น วิทยาลัยครูจันทรเกษม (กทม.)
2518 จบการศึกษา ป.กศ. สูง วิทยาลัยครูสวนดุสิต (กทม.)
2525 จบการศึกษาปริญญาตรี กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางเขน (กทม.)
2542 จบการศึกษาปริญญาโท ศษ.ม (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กทม.)

ประวัติการทำงานด้านการศึกษา
2518-2520 เป็นครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลปรางค์ทิพย์ (กทม.)
2520-2529 ครูใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศุลีพร (อ.เมือง จ.นนทบุรี)
2530-2532 ผู้รับใบอนุญาตสถานรับเลี้ยงเด็ก ระพีพรรณเนอร์สเซอรี่ (อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
2532-ปัจจุบัน เป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ (อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

ประวัติการทำงานเพื่อส่วนรวมและส่วนราชการ
2533-2535 – เป็นกรรมการ หมู่บ้านลานทอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
2535 – ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบล บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
2536-2539 – ประธานคณะกรรมชุมชนบางพูด เทศบาลตำบลปากเกร็ด นนทบุรี
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมการศึกษาเอกชน จ.นนทบุรี ชมรมการศึกษาเอกชน จ.นนทบุรี
2538-2540 – เลขานุการอนุคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
2542 – -รรมการสมาคมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบ ฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
2542-2550 – ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุ หมู่บ้านลานทอง ม.ลานทอง อ.ปากเกร็ด
2551 – เลขานุการคณะกรรมการชมรมผู้ สูงอายุ ม.ลานทอง ม.ลานทอง อ.ปากเกร็ด

เกียรติคุณที่ได้รับ
2538 ได้รับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ.ปากเกร็ด จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
2540 รับโล่เกียรติคุณผู้ประสานงานโรงเรียนเอกชนดีเด่น คุรุสภา อ.ปากเกร็ด
2542 ได้รัีบเรื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
2543 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์เพื่อสังคม สาขาผู้ส่งเสริมและทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา จากหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ
2545 ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน นนทบุรี