แนวการสอนของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ

วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ

โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการส่งเสริมพัฒนาการรับนักเรียนให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ให้เจริญพัฒนาไปตามศักยภาพของเด็ก