บริการเสริมและสิ่งอำนวยความสะดวก

บริการเสริม และสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องนอนปรับอากาศ, ห้องสมุด, ห้องสื่อการเรียน – การสอน, สอนดนตรีสากล, สอนภาษาอังกฤษ, สอนคอมพิวเตอร์ และมีบริการรถปรับอากาศรับ – ส่ง นักเรียน