ปรัชญาโรงเรียน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ นนทบุรี

กิจกรรมเสริมหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนหลายอย่าง เช่น ดนตรีสากล ภาษาอังกฤษ (โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ) คอมพิวเตอร์ และนาฎศิลป์ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับนัำกเรียน โดยจัดให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนในหลักสูตรปฐมวัย เช่น กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ หรือกีฬาสี ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ซึ่งนับเป็นการสร้างและประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนที่ดี อันจะมีผลทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจพัฒนาเด็กไปในแนวเดียวกัน การเรียนรู้ด้วยการกระทำ (Learning by doing) จะทำให้เด็กจำได้แม่นยำและมีความเข้าใจกว่าการท่องจำ

ดังนั้นจึงขอความกรุณาท่านผู้ปกครองได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและโปรดเสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน เพื่อร่วมมือกันสรรค์สร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้เป็นรากฐานของชีวิตที่ดีงามของเด็ก ให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นนั้น ถือเป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) ให้กับเด็ก ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเด็กไม่น้อยไปกว่าความฉลาดทางเชาว์ ปัญญา (I.Q.)

ดังนั้นเราจึงต้องส่งเสริมทั้ง I.Q. และ E.Q. ควบคู่กันไป เด็กจึงจะมีคุณภาพและเติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป